CZ
EN
menu

Ochrana osobních údajů

Kdo jsme?

Naše webová adresa je: www.heritagemotors.cz

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč

Naše webové stránky používají soubory cookies (malé textové soubory umístěné na Vašem zařízení), které slouží k poskytování webů a online služeb a shromažďování údajů. Text v souboru cookies je často tvořen řadou čísel a písmen, které jednoznačně identifikují váš počítač, ale může obsahovat i jiné informace. Tyto informace můžeme shromažďovat při Vaší interakci s webovou stránkou, jako je odeslání registračního nebo poptávkového formuláře. Více o cookies se můžete dozvědět například na internetové encyklopedii Wikipedia na adrese https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Tyto údaje shromažďujeme v případě, že přistupujete na naše webové stránky. Některé cookies jsou nezbytné pro fungování webových stránek a tyto budou vždy aktivní. Ostatní cookies, které neslouží k fungování webových stránek, můžeme používat pouze za předpokladu, že nám k jejich používání udělíte souhlas skrze nastavení ve Vašem webovém prohlížeči. Pokud máte webový prohlížeč nastaven tak, že umožňuje přijímání cookies 3. stran, považuje se takové nastavení za souhlas s používáním těchto cookies.

Dále naše webové stránky mohou shromažďovat informace zahrnující např. typ prohlížeče nebo operačního systému, IP adresu, návštěvy webu, poskytovatele internetového připojení a jiné informace podobného charakteru.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo na opravu;
 • právo na výmaz;
 • právo na omezení zpracování údajů;
 • právo vznést námitku proti zpracování;
 • právo na přenositelnost údajů;
 • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatizovanému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (a) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (b) zpracování je protiprávní, (c) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (d) ukládá nám to zákonná povinnost nebo (e) odvoláte udělený souhlas se zpracováním osobních údajů.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, nesmíme Vaše osobní údaje zpracovávat jinak než tak, že je budeme mít uloženy a případně je můžeme použít pouze s Vaším souhlasem.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Právo na přenositelnost znamená, že máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jsou zpracovávány automatizovaně a na základě souhlasu nebo smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo na to, aby byly tyto osobní údaje předány přímo jinému správci;

Pokud máte připomínky nebo stížnosti týkající se ochrany Vašich osobních údajů nebo máte dotaz na osobu zodpovědnou za ochranu dat v našich společnostech či uplatňujete některé ze svých práv, kontaktujte nás prosím pomocí naší e-mailové adresy team@hrtg.cz.Na Vaše dotazy či připomínky odpovíme do jednoho měsíce.

Vaše kontaktní údaje, které shromažďujeme jsou

 • jméno příjmení
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo

Dodatečné informace

Jak chráníme vaše osobní údaje

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, tedy námi. Osobní údaje však pro nás mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 1. Poskytovatel Web Hostingu
 2. Poskytovatel e-mailingových služeb
 3. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací (zpracovatelé mají stejné povinnosti jako Správce, tedy zabezpečit ochranu osobních údajů, a to ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob a souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů.

Někteří další zpracovatelé osobních údajů sídlí také mimo Evropskou unii, například v USA.

Správce a poskytovatelé/zajišťovatelé webhostingu, emailových služeb a dalších aplikací uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů, dle které takový subdodavatel odpovídá za řádné zabezpečení fyzického, hardwarového i softwarového zařízení, dále se tito dodavatelé zavázali na základě uzavřené smlouvy, pravidelně předané osobní údaje mazat a především nevyužívat tyto pro vlastní účely.

Bezpečnost osobních údajů je zajištěna zavedením technických a organizačních opatření abychom ochránili osobní údaje v co nejvyšší míře zejména proti neoprávněnému přístupu k nim. Informace jsou přenášeny v zabezpečené formě pomocí protokolu SSL (Secure Socket Layer) aby se preventivně zamezilo jejich zneužití třetími osobami.

 • Správce se zavazuje, že technicky a organizačně̌ zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům.
 • Přijatá technická a organizační opatření odpovídají míře rizika. Správce pomocí nich zajišťuje neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování, a včas obnovuje dostupnost osobních údajů a přístup k nim v případě fyzických či technických incidentů.
 • K osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby správce a subdodavatelů, které budou mít správcem stanoveny podmínky a zejména rozsah zpracování údajů.

Oprávněné osoby správce, kteří zpracovávají osobní údaje podle těchto podmínek, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o všech bezpečnostních opatřeních.

Jaké máme postupy při úniku informací

V případě úniku informací jsme povinni okamžitě tyto informace nahlásit úřadu na ochranu osobních údajů, a jmenovitě označit údaje, u kterých došlo k jejich úniku, a to v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob a souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů, zároveň jsme povinni okamžitě zabezpečit, aby nedošlo k dalšímu úniku informací.